Seznamte se s cílovými skupinami projektu Společná řešení pro lepší učení.

Žáci základních škol 

Žáci zapojení do projektu (400 osob) jsou ohroženi školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání. Špatný prospěch se totiž netýká jen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tedy s nějakou diagnózou), ale i těch, kteří pocházejí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Cílová skupina našeho projektu se vyznačuje nízkou motivaci ke vzdělávání, dlouhodobou, opakovanou prospěchovou neúspěšností, neplněním domácích úkolů, nedůsledností v přípravě na výuku, zapomínáním pomůcek a kázeňskými přestupky. Zpravidla nejsou schopni zvládnout probírané učivo v celém rozsahu. Vedení rodičů je nedůsledné, rodiče nekomunikují s vyučujícími, nevytváří vhodné podmínky pro domácí přípravu. Jejich klasifikace v klasifikačních obdobích kolísá mezi stupni 4 až 5.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu:

+ nastavení podpůrného programu dle jejich individuálních potřeb,
+ nastavení motivujícího prostředí: systematické vedení a kontrola ze strany mentorů k vylepšení prospěchu, systém doučování,
+ získají atraktivní výukové pomůcky, které jim usnadní přípravu na vyučování a vzdělávání,
+ motivující prostředí k plnění svých školních povinností i po zkončení vyučování v rámci nových školních klubů

Pedagogové základních škol

Cílovou skupinu (125 osob, včetně vedení škol) tvoří osoby, které jsou s těmito žáky v pravidelném kontaktu. Znají jejich vzdělávací možnosti, mají přehled o úrovni vědomostí a dovedností žáků, znají příčiny plnění školních povinností, znají žákovo rodinné zázemí, stanovují pravidla vzdělávacího procesu v daném předmětu, efektivně podporují žáka a motivují jej ke školní práci.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu:

+ rozšíří a prohloubí si znalosti z oblasti psychologie a speciální pedagogiky, které pak mohou využít při své každodenní práci,
+ obohatí sami sebe i své svěřence o nové zkušenosti v rámci výkonů pozic mentorů a fasilitátorů,
+ získají pomůcky pro výuku dle svých potřeb,
+ získají metodické materiály a dokumenty pro svůj rozvoj,
+ sdílení „best practises“ (zkušeností a funkčních řešení) s relevantními organizacemi a odborníky,
+ získají možnost podílet se aktivně na tvorbě vzdělávací strategie ve své lokalitě.

Vedení základních škol

Aby bylo možné vytvářet příznivé školní klima, je potřeba, aby docházelo k šíření filosofie v rámci školní instituce „shora dolů“. Tato cílová skupina proto podporuje systémová opatření vedoucí ke zlepšení školních, skupinových a individuálních výsledků.

Pracovníci organizací volného času

Tito lidé (125 osob) jsou dalšími stěžejními osobami v životě dětí, které mohou pozitivním směrem ovlivnit postoj dětí ke vzdělávání.

Přínos projektu pro tuto cílovou skupinu:

+ možnost podílet se na stanovení lokální strategie vzdělávání,
+ výměna zkušeností a poznatkův rámci projektových setkávání z oblasti práce s dětmi mimo
školu,

+ čerpání výhod plynoucích z účasti v pracovní skupině specialistů (nové informace, kontakty, odborné semináře).