Informace o projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná“

(registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000040)

 

Název operačního programu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Realizováno v území ORP Karviná (tj. ve spolupráci s Dětmarovicemi, Stonavou a Petrovicemi u Karviné).

Délka trvání projektu

1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

Předpokládané náklady projektu

5.156.569,- Kč

Financování

Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu ČR.

Místní akční plán (MAP)

MAP = strategie vzdělávání v území se zaměřením na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let (tj. MŠ a ZŠ). Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

1.     děti a žáci,

2.     pedagogičtí pracovníci,

3.     pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo
asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,

4.     pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství,

5.     pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu,

6.     rodiče dětí a žáků,

7.     vedoucí pracovníci škol a školských zařízení,

8.     veřejnost,

9.     zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice.

Cíle projektu

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství se bude společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, který bude navazovat mimo jiné i na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK projektu Společná řešení pro lepší učení.

Dílčí cíle projektu:

1.     Systémově zlepšit řízení MŠ a ZŠ prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako
nástroje ke kvalitnímu řízení škol. Budování kapacit na úrovni zřizovatelů v území.

2.     Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání.

3.     Podpora škol se slabšími výsledky a rozvíjení potenciálu každého žáka.

4.     Zlepšování výsledků dětí a žáků a zároveň snížení nerovnosti mezi nimi.

5.     Zlepšování využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků,
zlepšení spolupráce s rodiči.

6.     Vyhledávat a podporovat talent dětí, zvýšit jejich talent na trhu práce.

Klíčové aktivity projektu

Podstatou aktivit v projektu je podpora přípravy, realizace a vyhodnocování místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV prioritně pro oblast předškolního a základního vzdělávání ve stanovených prioritních a volitelných opatřeních.

1.     Akční plánování

–      rozvoj a rozšíření stávajícího partnerství, vznik řídícího výboru

–      dohoda o prioritách (vytvoření Strategického rámce MAP do roku 2023)

–      akční plánování

–      budování znalostních kapacit + spolupráce s Individuálním projektem systémovým se
zaměřením na oblast Podpory budování kapacit pro pedagogický leadership na úrovni školy a
území

2.     Realizace

–      realizace opatření na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem zakotvených v Lokální
strategii rozvoje základního vzdělávání v území, což je výstup projektu z výzvy č. 46 OP VK
Společná řešení pro lepší učení, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006

–      služby školního psychologa na MŠ a ZŠ

3.     Evaluace

–      vnitřní a vnější evaluační aktivity

–      vyhodnocení úspěšnosti, účinnosti a dopadů realizovaných aktivit

–      doporučení a úpravy procesů MAP a MAP samotného

4.     Řízení MAP

–      vytvoření nezbytné odpovídající organizační struktury

–      nastavení a popis komunikačních mechanismů uvnitř MAP a základních procesů fungování

MAP

–      účast a spolupráce na odborných panelech organizovaných v rámci jiných projektů
systémových nebo ostatních se zaměřením na proces tvorby akčních plánů rozvoje
vzdělávání, komplexního systému hodnocení, budování kapacit pro inkluzivní vzdělávání,
zavedení kariérního systému učitele do praxe a inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se
sociálně vyloučenými lokalitami

5.     Řízení projektu

–      stanovení realizačního týmu a způsobu řízení projektu

–      vytvoření funkčního aparátu k naplňování a řízení MAP, tj. vhodná a odpovídající organizační
struktura tvořena systémem pracovních skupin a poradních orgánů

–      identifikace dotčené veřejnosti

–      základní struktura partnerství