Projektové žádosti k řešení školních neúspěchů odevzdányStatutární město Karviná v řádných termínech odevzdalo projektovou žádost do výzvy OP VVV Místní akční plán a projektovou žádost do výzvy OP VVV Inkluzivní vzdělávání. Oba projekty vznikly ve spolupráci vytvořeného partnerství a sítě, jenž vzešly z projektu Společná řešení pro lepší učení.

Cílem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karviná je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Karviná, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP+, jelikož navazujeme na Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání v území zpracovanou v rámci výzvy č. 46 OP VK. Tzn., že projekt nám umožní realizovat již některá opatření stanovená touto strategií.

Záměrem projektu „Inkluze se nebojíme, společně se připravíme“ je úspěšné zavedení inkluzivního vzdělávání do karvinských ZŠ. Projekt podporuje žáky ohrožené školním neúspěchem, především ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, a zabraňuje jejich předčasnému odchodu ze vzdělání. Podporuje pedagogické i nepedagogické pracovníky a rodiče. Rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve vzdělávání. Cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotností. Projekt je realizován ve spolupráci s partnery.