Projektové cíle jsou naplňovány skrze pět hlavních aktivit. Vzory dokumentů nejčastěji využívané pro jednotlivé aktivity naleznete v sekci Ke stažení.

01 Individuální výukové plány


V rámci této aktivity probíhají níže uvedené dílčí činnosti.
1. Výběr žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasných odchodem ze vzdělávání. Výběr provádí třídní učitel s výchovným poradcem a vedením školy na základě prospěchových výsledků na konci předchozího školního roku.

2. Příprava individuálních plánů na podporu vybraných žáků.  Aktualizace plánu probíhá každý měsíc.

3. Realizace individuálních podpůrných plánů v průběhu nového školního roku. Obsahem je: stanovení přiměřeného obsahu učiva,
zadávání pravidelných úkolů, ohlášení termínů písemných testů a zkoušek vč. možností opravných pokusů, umožnění používání podpůrných pomůcek pro snadnější plnění zadaných úkolů, vedení průběžných záznamů o přístupu žáka.

4. Zpracování případové studie žáka. Obsahem studie je popis problému vybraného žáka – zdůvodnění, proč byl vybrán pro projekt, návrh opatření, stručné vyhodnocení realizace podpůrného plánu a prognózu do budoucnosti.

5. Realizace spolupráce s rodiči podporovaných žáků v rámci tripartitních schůzek.

6. Individuální konzultace se školním psychologem (zavedení konzultačních hodin).

7. Vznik nových pozic mentorů a fasilitátorů pro pedagogy.

8. Pořízení vybavení, které umožní individuální podporu cílové skupiny žáků: výukové softwary, didaktické pomůcky, relaxační a psychomotorické pomůcky a vzdělávací tablety.

 02 Doučování a školní kluby


Na třech vybraných základních školách budou založeny školní kluby a v průběhu školního roku bude pilotně ověřena jejich činnost. Tyto školní kluby vzniklé v rámci projektu budou primárně sloužit žákům prospěchově slabým, kteří se zde mohou za asistence pedagogů, mentorů či fasilitátorů připravovat na výuku, plnit domácí úkoly, opakovat a prohlubovat si látku do problémových předmětů. Školní kluby budou vybaveny PC sestavami s výukovými softwarydle hlavních předmětů.
Doučování probíhá především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, dále také v oblasti cizího jazyka a gramatiky. Minoritně pak v také v dalších předmětech, ve kterých žáci vykazují špatný prospěch. Doučování probíhá jak formou individuální, tak skupinovou. Pro doučování může být kromě školních prostor využito také prostoru školních klubů. Doučovací aktivity budou v projektu realizovány fasilitátory.

03 Tvorba sítě relevantních organizací v regionu


Projekt směřujeme k vytváření znalostních sítí, a to jak na vnitřní tak na vnější úrovni.

Vnitřní síť školy zahrnuje zapojené osoby v rámci jedné instituce. Cílem je optimalizace využívání nových cest a synergie znalostí. V rámci vnitřní sítě probíhají na škole setkávání mentorů, fasilitátorů a koordinátorů za účelem sdílení zkušeností nabytých v průběhu projektu.
Vnější síť je tvořena školami a dalšími spolupracujícímí relevantními články. Ty organizují společná setkání se strukturovanou a moderovanou diskusí, probíhají vzájemné návštěvy pedagogů ve školách, ve vyučovacích hodinách a na dalších aktivitách zapojených organizací.

 04 Další vzdělávání pedagogů


Na základě analýzy vzdělávacích potřeb zapojených škol jsme zjistili hlavní témata zájmu pedagogů. Výstupem aktivity je 10 seminářů, které prohlubují znalosti pedagogů v oblasti psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky.

01 Žák a jeho studijní předpoklady

Specifika studijních, osobnostních a intelektových předpokladů dětí ke zvládání učiva, motivace. Úskalí vzdělávání dětí s nižšími intelektovými schopnostmi a jinými osobnostními specifiky. Vedení dětí ke zvládnutí školních požadavků. Dosažení úspěchu a předcházení předčasnému odchoduu ze vzdělávání.

02 Žák a jeho osobnostní vývoj

Osobnostní vývoj, teoretická východiska vývojové psychologie. Dlouhodobě výukově neúspěšní žáci a žákyně a související rizika. Možnosti práce s neúspěšnými žáky a žákyněmi v oblasti prevence školního neúspěchu.

03 Kariérové poradenství

Kariérové poradenství jako nástroj předcházení školnímu neúspěchu a předčasnému odchodu dětí ze vzdělávání. Kariérové poradenství učitele versus práce výchovného poradce. Nové trendy v oblasti kariérového poradenství.

04 Komunikace s rodiči jako nástroj prevence

Komunikace a komunikační bariéry. Zdravá komunikace: mluvčí a příjemce. Nejčastější komunikační chyby ve styku s rodiči. Nácvik technik vedoucí k jejich minimalizaci.

05 Komunikace s problémovým žákem

Navazující seminář.  Možnosti komunikace s problémovými žáky. Individuálně výchovný plán jako nástrojem prevence školního neúspěchu.

06 Žák větší mírou ohrožený školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání – žák s SVP

Orientace v platné legislativě, základní charakteristika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotní postižením, zdravotní znevýhodnění, sociální znevýhodnění, mimořádné nadání). Pedagogická diagnostika jako součást prevence.

07 Žák zdravotně postižený

Vývojové poruchy učení. Typické symptomy vývojových poruch učení a jejich vliv na výsledky práce dětí. Včasná diagnostika jako základ volby vhodných postupů práce s dítětem.

08 Žák zdravotně znevýhodněný, sociálně znevýhodněný, dlouhodobě výukově selhávající

Upřesnění terminologie. Pokročilé postupy práce s těmito dětmi. Možné souvislosti při zvládání výuky (obsah, rozsah informací, schopnost zpracování aj.).

09 Žák mimořádně nadaný

Specifika mimořádně nadaných dětí. Metody rozpoznání nadání. Demotivace mimořádně nadaných dětí a související riziko jeho školní neúspěšnosti a předčasného odchodu ze vzdělávání.

10 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi

Učitelé a poradenská zařízení a další instituce. Možnosti spolupráce při práci s dětmi dlouhodobě výukově selhávajícími a ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Včasná spolupráce jako součást prevence školního neúspěchu.

05 Tvorba lokální strategie rozvoje základního vzdělávání


Cílem této aktivity je nastartování efektivního řízení lokální vzdělávací politiky v území ORP Karviná, resp. tvorba strategie rozvoje vzdělávání v lokalitě ORP Karviná. Aktivita probíhá ve třech fázích:
1. Kulaté stoly a nastavení komunikačního systému a spolupráce mezi členy pracovní skupiny (zástupci zřizovatelů jednotlivých ZŠ a jejich školských rad, odboru rozvoje a odboru sociálního při Magistrátu města Karviná, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, zástupci pedagogicko-psychologické poradny, zástupci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže, odborní řešitelé).
2. Vzdělávání členů pracovní skupiny – zajištění odborných seminářů k tématu inkluzivního vzdělávání a k tvorbě strategie.
3. Tvorba strategie rozvoje vzdělávání.

Poslední fáze, tj. plnění strategie a její implementace v praxi, bude probíhat v době udržitelnosti projektu.